HakkımızdaTedarikçi Davranış KurallarımızDEYAP

DEYAP olarak, topluma, insana ve çevreye saygılı, etik ve sorumlu davranış biçiminin hedeflerimize ulaşmaktaki en önemli unsur olduğuna inanıyoruz.
DEYAP

Tedarikçi Davranış KurallarımızDEYAP

 1. Amaç

DEYAP olarak, topluma, insana ve çevreye saygılı, etik ve sorumlu davranış biçiminin hedeflerimize ulaşmaktaki en önemli unsur olduğuna inanıyoruz. Hedeflerimize iş ortaklarımızla çalışarak ulaşabileceğimizi biliyor, “Tedarikçi Davranış Kuralları ” ile iş ortaklarımızdan etik kurallar, yasalara uyum, yolsuzlukla mücadele, çalışan koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularıyla ilgili olarak bizimle nasıl çalışmalarını beklediğimizi açıklıyoruz.

Tedarikçi Davranış Kuralları, Tedarikçilerin her birine ve tamamına uygulanacak genel prensipleri içermekte olup, bazı Tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler aynı hususlarda özel ve daha detaylı hükümler içerebilir.  Tedarikçi Davranış Kurallarında yer alan hiçbir hüküm, herhangi bir yazılı sözleşmede yer alan aynı husustaki özel hükümler ile kaldırılamaz.

DEYAP olarak, tüm Tedarikçilerimizden Tedarikçi Davranış Kurallarını kendi kuruluşlarında çalışan ilgili tüm kişilere iletmelerini, erişilebilir kılmalarını,  çalışanlarının Tedarikçi Davranış Kurallarında belirtilen ilkelere uygun hareket etmesini sağlamalarını talep etmekte ve iş ilişkimiz boyunca etik ilkeler hususundaki taahhüdümüzü bizimle paylaşmalarını beklemekteyiz.

 1. Kapsam

DEYAP ile iş yapan tüm tedarikçiler; satıcılar, danışmanlar, temsilciler ve diğer tüm mal ve hizmet sağlayıcıları (Bundan sonra “Tedarikçiler” olarak anılacaktır) “Tedarikçi Davranış İlkeleri” kapsamındadır.

 1. Tedarikçi Davranış Kuralları
 2. Yasalara Uyum

DEYAP tedarikçileri, kendileri ve işleri ile ilgili ulusal ve uluslararası yasaları ve diğer yasal gereklilikleri bilmek ve bunlara uymak zorundadır.

 1. İnsan Hakları

DEYAP, tüm çalışanlarına adil, güvenli, üretken ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunmaya ve evrensel insan hakları kurallarına uygun hareket etmeyi hedeflemiştir. DEYAP, çalışanlara söz konusu çalışma ortamının sunulmasının DEYAP başarısına etki eden en temel faktörlerden biri olduğunu düşünmekte ve başarılı bir tedarik zinciri oluşturabilmek adına tedarikçilerinden de bu taahhüdünü paylaşmasını istemektedir.  Tedarikçiler cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz. Özellikle, çalışanlar yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.

Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı: Tedarikçiler, çocuk işçi çalıştıramaz, ulusal yasa veya mevzuatla belirlenmiş en düşük çalışma yaşı kısıtlamalarına ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uymak zorundadır.

Ayrımcılık Yasağı: Tedarikçiler çalışanlarına hiçbir türde (Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, vb.) ayrımcılık yapamaz. Çalışanları tarafından bu türde davranışlar sergilenmesini de hoş göremez; gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Zorla Çalıştırma Yasağı: Borç karşılığı çalıştırma, istismar, fiziksel cezalandırma, suistimal gibi kabul edilemez muameleler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla insan haklarına aykırı tüm çalışma uygulamaları DEYAP tarafından kesinlikle  kabul edilmeyecek olup bu tarz çalışma uygulamalarına sahip hiçbir Tedarikçi ile çalışılmayacaktır.

 1. Çalışma Koşulları İş Sağlığı ve Güvenliği:

Tedarikçiler, iş sağlığı ve güvenliği bakımından tüm önlemleri alır. Çalışanlarına bu kapsamda gerekli her türlü eğitim, donanım ve ekipmanı temin eder. Sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olanakları sağlar.

Çalışana Saygı: Tedarikçiler çalışanlarına saygılı biçimde davranır. Tacizin Engellenmesi: Tedarikçiler çalışanlarına zihinsel, fiziksel, cinsel ya da başka türlü taciz ve rahatsızlık verici unsurlardan uzak bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür.

Adil Ücret ve Çalışma Süreleri: Tedarikçiler çalışanlarına en azından yasalarda belirtilen asgari ücreti ödeyecektir. Faaliyet gösterilen bölgedeki yasal çalışma sürelerine uyulacaktır. Fazla mesai için yasalarda belirtilen fazla mesai ücreti ödenecektir, yasal zorunluluk bulunmayan hallerde ise en azından normal saat ücreti oranında ödeme yapılması esastır. Çalışanların her yedi günde en az bir gün hafta tatili bulunmalıdır.

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı: Tedarikçiler çalışanlarının örgütlenme, sendika kurma ya da sendikalara üye olma haklarına saygılı olacaktır.

Eğitim ve Geliştirme : DEYAP çalışanların beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine önem vermektedir. Bu doğrultuda, çalışanların beceri ve yetkinliklerini geliştirebilmeleri için uygun eğitim ve araçların tüm çalışanlara sağlanması gerekmektedir.

İş İlişkisinin Sonlandırılması : Çalışan özlük haklarına saygı gösterilmesi DEYAP’ın temel prensiplerindendir. Çalışanların sözleşmesel hakları işe giriş aşamasında çalışana beyan edilir. İşveren politikası kapsamında, çalışanların ilgili tüm hakları gözetilir.  Tedarikçilerin kendi çalışanları ile iş ilişkisini sonlandırırken yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bu hususun çalışanlara etkilerinin hafifletilmesi için sorumlu bir işveren olarak hareket etmeleri beklenmektedir. Etkilenen çalışanlardan her birinin, yerel mevzuatta öngörülen şekilde bilgi alması ve özlük haklarından kullanabilmesi gerekmektedir.

 1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

DEYAP faaliyette bulunduğu her ülkenin mevzuatına ve etik değerlerine uygun,  dürüst bir şekilde hareket etmektedir. Topluluk ve çalışanlarının rüşvet, yolsuzluk, suiistimal veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir eyleme dahil olması kesinlikle yasak olup bu konuda sıfır tolerans uygulanmaktadır. Bu doğrultuda Tedarikçilerimizin de rüşvet, yolsuzluk, suiistimal veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir eyleme karışmaması ve uygulanabilecek tüm rüşvetle mücadele kanun ve kuralları ile uluslararası düzenlemelere uymaları gerekmektedir.

Topluluk adına hareket eden kişilerin ya da Tedarikçilerimiz dahil iş yaptığımız üçüncü kişilerin herhangi bir kamu veya özel sektör görevlisine ya da kurumuna, ticari menfaat sağlamak, resmi iş ya da kararları etkilemek maksadıyla doğrudan ya da dolaylı olarak değerli bir şey vermeleri, nüfuslarını kullanmaları, iltibas geçmeleri veya başka bir şekilde şahsi menfaat sağlamaları veya teklifte bulunmaları yasaktır. Kamu görevlileri veya kuruluşlarına herhangi bir kamu hizmeti veya işini kolaylaştırmak ya da hızlandırmak için doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bahşiş ödemesi veya ek ödeme yapılması da bu yasak kapsamında değerlendirilmelidir. Tedarikçilerimizin de bu konuya uymasını beklemekteyiz.

 1. Rekabet Mevzuatına Uyum

DEYAP faaliyetlerini yürütürken rakipleri ile özgür ve adil rekabet şartları altında yarışmaya büyük önem vermektedir. Bu nedenle, etkin bulunduğu pazarlarda, etkin durumunu kötüye kullanmamakta, pazardaki diğer rakiplerine pazara giriş engelleri yaratmamakta aksine fiyatların yürürlükteki rekabet kuralları dahilinde aşağı çekilmesi, yenilikçi ürün ve hizmetler sunulmasını desteklemektedir. Dolayısıyla, Tedarikçilerin bulundukları pazarlardaki hakim durumlarını kötüye kullanmaları, fiyat sabitleme ve pazar paylaşımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ticari ekosistemin tarafları arasında rekabeti olumsuz etkileyecek  davranış veya uyumlu eylemlerde bulunmaları veya bu yönde rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapmaları kesinlikle yasaktır.

 1. Şeffaflık ve Çıkar Çatışmasından Kaçınma

DEYAP Tedarikçiler ile dürüst ve şeffaf ilişkiler kurulmasının ilişkilerin sürdürülebilirliği için öneme sahip olduğunu bilmektedir. DEYAP, mevcut ve potansiyel tüm Tedarikçilerini nesnel kurallar çerçevesinde eşit ve adil olarak değerlendirmek için büyük çaba göstermektedir.  DEYAP çalışanları, eylemlerinde DEYAP’ın menfaatlerini en iyi şekilde gözetmektedirler. Dolayısıyla, DEYAP çalışanlarından hiçbiri, DEYAP menfaatlerini en iyi şekilde gözetme yükümlülüğüne aykırı hareket edemez veya Tedarikçiler ile menfaat çatışmasına sebep olacak ekonomik veya başkaca bir ilişki içerisinde olamaz. Tedarikçilerin ve/veya çalışanlarının, iş ilişkisi haricinde DEYAP çalışanları ile kişisel ilişkilerini kullanarak DEYAP çalışanları üzerinde baskı oluşturmaları ve iş ile ilgili ticari kararlarını etkilemeleri kesinlikle yasaktır. Tedarikçilerin, birlikte çalışmakta olduğu DEYAP çalışanları ile herhangi bir ailevi bağı (eş, ana-baba, kardeş, büyükanne-büyükbaba, çocuk, torun, kayınvalide kayınpeder, gibi)  veya menfaat çatışması doğurabilecek farklı bir ilişkileri olması halinde derhal bu hususu DEYAP’a ifşa etmeli veya söz konusu DEYAP çalışanının ifşa etmesini sağlamalıdır.

 1. Uluslararası Ticari Düzenlemeler

Tedarikçilerin geçerli tüm ticaret, ihracat ve ithalat düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerekmektedir. Uluslararası ticaretin denetlenmesi, söz konusu ithalat ve ihracat kontrol mekanizmaları uygulayan devletlerin milli güvenlik ve dış politika menfaatlerini korumak amacıyla düzenlenmiş olup DEYAP devletlerin uluslararası ticari düzenlemelerine saygı duymaktadır. Söz konusu düzenlemeler ürün, hizmet, yazılım ve veri ihraç ve ithalinin yanı sıra yaptırım ve boykot karşıtı kuralları da kapsamaktadır.

 

 

 1. Kayıtların Doğruluğu

Tedarikçiler, tüm işlemlerine ilişkin, gerçeği doğru, dürüst ve zamanında yansıtacak şekilde kayıt ve defter tutar. Kayıtlarında tahrifat yapmaz, gerçekleştirdiği işlemleri gizlemez. Kayıtlarını yasal gereklilikler doğrultusunda saklar.

 1. Bilgi Güvenliği

DEYAP, sürdürülebilir bir ilişkinin tesis edilebilmesi için Tedarikçilerinden DEYAP’a ait fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar, hassas ve gizli bilgiler dahil tüm bilgilere saygı göstermelerini ve bu tür bilgilere erişimleri olması halinde söz konusu bilgilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını beklemektedir. Bu tür bilgiler, DEYAP ile akdedilen sözleşmeler çerçevesinde düzenlenen veya bilgilerin üçüncü tarafların herhangi bir ihlali bulunmaksızın kamuya açık hale gelmiş olduğu haller saklı kalmak kaydıyla, Tedarikçiler tarafından DEYAP’a önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle kullanılmayacak veya ifşa edilmeyecektir. Tedarikçiler, DEYAP’a ait gizli bilgilerini kendi kuruluşları dışındaki kimseye ifşa etmeyecek olup kendi kurumları içerisinde ise yalnızca işin ifası için bilmesi gerekenler ile sınırlı olmak üzere ifşa edecektir. Tedarikçilerin, DEYAP’a ait gizli bilgileri kendi çıkarları ya da DEYAP haricindeki kişi ve kurumların çıkarları için kullanmaları kesinlikle yasaktır.  Bu bölüm, Tedarikçiler ile DEYAP arasında akdedilmiş, yürürlükteki herhangi bir gizlilik veya ifşa etmeme sözleşmesini değiştirmemekte ve bu tür sözleşmeler ile özel olarak öngörülen hak ve yükümlülüklere halel getirmemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması

DEYAP özel hayatın gizliliğine saygı göstermektedir. Tedarikçileri ile iş ilişkisi sürecinde gerekli olduğunda çalışanlar, danışmanlar, müşteriler, tedarikçiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla birtakım gerçek kişilere ait veri aktarımında bulunabilecektir. Dolayısıyla, tüm Tedarikçilerin iş ilişkisi sebebiyle DEYAP tarafından paylaşılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafaza edilmesini, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamaları; 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil yürürlükteki tüm veri gizliliği mevzuatında öngörülen ilke, esas ve usuller ile uyumlu olmaları gerekmektedir. Tedarikçiler, kişisel verilerin korunmasının garanti edilmesi için DEYAP ile akdedilecek sözleşmelerde bu hususa ilişkin belirli sözleşmesel yükümlülükleri kabul ve taahhüt etmek zorundadırlar.

10.Hediyeler

Tedarikçilerin, DEYAP çalışanlarının iş ile ilgili kararlarını etkileyebilecek ya da bu izlenimi yaratacak hediye, ödeme, yemek ve eğlence ile benzer unsurları sağlamaları kesinlikle yasaktır. DEYAP çalışanları ancak DEYAP’ı temsilen iştirak edilen toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler; ajanda, takvim, kalem, şirket logosu taşıyan ürünler ile geleneksel olarak geri çevrilmesi nezaketsizlik olarak algılanabilecek yiyecek ve ikramları kabul edebilmektedir. Tedarikçilerimizden bu hususa riayet etmeleri ve DEYAP çalışanlarına yukarıda belirtilenler dışında hediye vermekten veya benzeri bir avantaj sağlamaktan kaçınmaları beklenmektedir. Nakdi veya nakit benzeri her türlü hediyenin verilmesi kesinlikle yasaktır

 1. Çevre

DEYAP, çevremizin korunmasına büyük önem vermekte olup üretim süreçleri ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için çaba göstermektedir. DEYAP, tedarikçilerinden bu taahhüdünün gerçekleştirilmesine yardımcı olmalarını beklemektedir. Bu çerçevede Tedarikçiler;

– Kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve kirliliğin en aza indirgenmesi için çaba göstermeli;

– Ürünlerini, çevre üzerindeki etkilerini ve tekrar kullanılabilme ya da geri dönüştürülebilme potansiyelleri dikkate alarak tasarlamalı ve geliştirmeli;

– Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, atıkların ayrıştırılması ve imhasını en iyi şekilde yönetmeli;

– Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan tehlikeli ve potansiyel tehlikeli maddeleri kullanmaktan kaçınmalı;

– Lojistik yönetiminde çevresel etkileri dikkate almalı;

– İklim değişikliğinin küresel bir varoluşsal tehdit olduğunun bilincinde olarak karbon temelli yakıtları tüketmeyen bir ekonomiye dönüşüm konusunda çalışmalıdırlar.

 1. Denetim ve İyileştirici Eylemler

DEYAP , tüm Tedarikçilerinden işbu Tedarikçi Davranış Kuralları’nı anlamalarını ve Tedarikçi Davranış Kuralları’na bağlı hareket etmelerini talep etmektedir. DEYAP, Tedarikçilerinin Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun hareket edip etmediğini teyit etmek amacıyla Tedarikçilerinden periyodik olarak bilgi ve belge talep etme ve dilediği zaman yerinde denetim gerçekleştirme veya üçüncü kişilere gerçekleştirtme hakkına sahiptir. DEYAP Tedarikçileri, DEYAP ile çalışarak DEYAP’ın söz konusu talep ve denetim haklarına sahip olduğunu kabul etmektedirler.  Yapılacak denetimler sırasında herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda, DEYAP;

– Tedarikçi Davranış Kuralları’nda belirtilen ilkeleri esaslı şekilde ihlal eden herhangi bir Tedarikçi ile iş ilişkisini tek taraflı olarak sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır;

– Tedarikçilerden uyumsuzluğun giderilmesi için bir aksiyon planı uygulanmasını talep edebilecek ve söz konusu aksiyon planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesinden emin olmak için tamamlayıcı denetimler gerçekleştirebilecektir.

 1. Sorumluluk

Tedarikçi Davranış Kuralları’nda yer alan hüküm ve ifadeler Tedarikçilere, DEYAP’a karşı talep edilebilecek herhangi bir sözleşmesel hak doğurmak amacıyla hazırlanmamış olup Tedarikçiler tarafından Tedarikçi Davranış Kuralları’na dayanılarak herhangi bir hak iddiasında bulunulamaz.  Tedarikçilerin, Tedarikçi Davranış Kuralları’na uygun hareket etmeleri tamamen kendi sorumluluklarındadır. Tedarikçiler, DEYAP ile iş ilişkisi kurarak,  DEYAP zaman zaman Tedarikçi Davranış Kuralları’nda tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu kabul ederler.  Tedarikçiler Tedarikçi Davranış Kuralları’na www.deyap.com.tr adresinden erişebileceklerdir. DEYAP, Tedarikçilerinden Tedarikçi Davranış Kuralları’na veya mevzuata aykırı davranışlar bakımından, mevzuatın izin verdiği ölçüde etkili soruşturma ve çözüm mekanizmalarına sahip olmalarını beklemektedir. İşbu Tedarikçi Davranış Kuralları veya yürürlükteki mevzuatın potansiyel ihlalini tespit etmeniz halinde bu hususu derhal DEYAP’a bildirmeniz gerekmektedir.  Tedarikçi Davranış Kuralları’na ilişkin tüm sorularınızı satinalma@deyap.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/deyap3-1280x1280.jpg

Fabrika iletişim bilgilerimiz

Telefon
+90 262 502 17 84
Email
info@deyap.com.tr
Fabrika
Çerkeşli OSB Mah. İmes 4.Bulv. No 2 Dilovası / Kocaeli
Bursa Depo
Tahtalı Mah. Bursa Yolu Cad. No:93/1 Nilüfer / Bursa
iso (1)
iso (2)
iso (3)
Kalite Belgesi

ISO 9001

 • DEYAP
 • Cortec Corporation

DEYAP, 2003 yılında ISO 9001 kalite belgesini alarak kalite çalışmalarını belgelemiştir. 2018 yılı itibariyle Kalite Yönetim Sistemini ISO-9001:2015 olarak güncellemiştir.

Cortec Corporation firması dünyanın ilk kalite belgelendirmesi yapılan şirketlerden birisidir. Cortec, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 9001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Test Akreditasyonu belgelerine sahiptir.

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/sade-site-logo-1.png

HakkımızdaPolitikalarımızDEYAP

DEYAP olarak çeşitli alanlardaki politikalarımız aşağıdaki gibidir.

01Kalite Politikası

Deyap; kalite anlayışını, şirket geleceğinin güvencesi olarak değerlendirmekte ve benimsemektedir. Tüm kaynaklarımız ve faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlamak üzere planlanmakta ve uygulanmaktadır.

02İş sağlığı ve Güvenliği

Deniz Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bütün faaliyetlerimizde güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak olası her türlü kazayı en az indirmeyi hedef olarak kabul ederiz.

03Çevre

Topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluklarının bilincinde bir kuruluş olarak;
-Sorumluluklarımız çerçevesinde iyi bir atık yönetimi uygulamayı, çevreye karşı olan zararlarımızı minimuma indirmeyi,

04Sosyal Uygunluk

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz konuları içerir

05Etik, Adil Ticaret, Uygunluk Ve Doğruluk Politikamız

DEYAP üst yönetimi Etik, Adil Ticaret, Uygunluk ve Doğruluk Politikası'nın hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ...

06Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız

DEYAP etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı...

07İstihdam Politikamız

En değerli sermayemiz, insan kaynağımızdır ve tüm insan kaynağımız bir zincirin halkalarını oluşturur. Bu anlayışla sahip olduğumuz bilginin tabana yayıldığında ancak güce dönüşeceğini düşünmekteyiz.

08Rekabet Politikamız

DEYAP , fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler...
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/cevre3-scaled.jpg
logo-renault
logo-mykal
logo-cortec
logo-bosch
logo-boeing
logo-airbos
logo nasa