HakkımızdaRüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele PolitikamızDEYAP

DEYAP etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uygun olarak DEYAP’ın tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik taahhütlerinin ortaya konulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi ve tüm menfaat sahipleriyle paylaşılmasıdır.
DEYAP

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele PolitikamızDEYAP

  1. AMAÇ

DEYAP etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak  geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı, ilgili yasal düzenlemeler ile ulusal ve uluslararası etik değerlere uygun olarak DEYAP’ın tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine yönelik taahhütlerinin ortaya konulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi ve tüm menfaat sahipleriyle paylaşılmasıdır.

  1. KAPSAM

İşbu Politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm DEYAP çalışanlarını, pay sahiplerini, DEYAP’a hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaları, DEYAP’a danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketleri ve bunlarla sınırlı kalmaksızın DEYAP’ın ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini kapsamaktadır.

  1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

DEYAP: Deniz Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Hediyeler: Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen ürünü,

Politika: DEYAP Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı,

Rüşvet: Bir kişiye veya bu kişiye erişimi/etkisi olan 3. şahıslara, kişinin göreviyle ilişkili karar ve uygulamaları etkilemesi, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması ve görevinin gereklerine aykırı olacak şekilde benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi çıkarları,

Temsil ve ağırlama: DEYAP’ın sosyal etkinlikler, konaklama, yemek daveti, eğitim, denetim ve benzeri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri

Yolsuzluk: Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını ifade etmektedir.

  1. TEMEL İLKELER

DEYAP, faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere ve ilkelere ve Türkiye’nin 17/12/1997 tarihinde imzaladığı OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyar.

DEYAP, bu temel ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

4.1. Hediyeler ve Çıkar Sağlama

DEYAP’ın Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları ile bu kişilerin birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş), müşteri, tedarikçi firma veya diğer üçüncü şahıslardan doğrudan ya da dolaylı olarak DEYAP ‘ın tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki hediyeleri, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul edemez. Reddedilemeyecek makamlarca sunulacak şahsi hediyeler DEYAP envanterine kaydedilerek muhafaza edilir.

DEYAP tarafından üçüncü şahıslara DEYAP’ın tanıtımına katkı sağlayabilecek, mütevazı ölçülerde tanıtım malzemesi hediye olarak verilebilir. Verilen her türlü hediye iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilir.

 4.2. Bağış ve Yardımlar

– Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere,

– Sosyal dayanışma amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara,

– Kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi, vb. tesis inşasına veya bu tesisler içinde kullanılabilecek teçhizatlar için ve

– DEYAP tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere nakdi bağış ve yardım yapılabilir.

Her yıl Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahipleri bir önceki mali yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgilendirilmektedirler. Bir yıl içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul toplantılarında belirlenmektedir. Herhangi bir bağışın yapılabilmesi için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

4.3. Siyasi Faaliyetler

DEYAP, kurumsal olarak hiçbir hal ve şart altında siyasi adayların seçim kampanyalarına veya diğer siyasi kampanyalara doğrudan veya dolaylı olarak likit aktarmamaktadır. DEYAP tarafından doğrudan veya dolaylı yollarla hiçbir surette siyasi yardım ve bağış yapılmamaktadır.

DEYAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları, DEYAP işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetleri icra edemez, yerel ve genel seçimlerde istifa etmeden aday olamaz, DEYAP’a ait kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) ve DEYAP’daki mevki ve pozisyonlarını siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanamaz.

DEYAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları, pay sahipleri, DEYAP’a hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmalar, DEYAP’a danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketler ve bunlarla sınırlı kalmaksızın DEYAP’ın ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahipleri ve ortaklar, DEYAP’ın kaynaklarını doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir surette siyasi amaç ve kampanyalar için kullanamaz.

4.4. Kayıtların Tutulması

DEYAP’ın ortak girişimler ve ortaklıkların muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

– Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesi,

– Kayıt dışı işlemleri engellemek üzere kontrol sistemlerinin kurulması,

– Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması.

Bu kapsamda, kayıtların tutulması esnasında gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi ilkesine uygun olarak hareket edilmesi gerekmektedir.

4.5. Temsil ve Ağırlama

DEYAP, ticari ilişkilerini geliştirmek ve ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. DEYAP, bu faaliyetlerin makul ölçüde olmasına dikkat etmektedir.

  1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5.1. Yönetim Kurulu

DEYAP’ın rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinden en üst seviyede Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu, bu politika kapsamında yer alan ilkeleri benimsemekte ve uygulanması için gerekli ortamı sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu, yasal düzenleme ve yönetmeliklere, süreçlere ve politikalara uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır.

DEYAP Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Politika’nın oluşturulması, uygulanması ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

5.2. Yöneticiler ve Çalışanlar

DEYAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet teklif edemez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz.

Tüm çalışanlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kurallar ve DEYAP Etik İlkeleri doğrultusunca davranmakla yükümlüdür.

Üst düzey yöneticiler, bu Politika metnindeki ilkelerin idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar; olası riskleri ve bunların itibar ve finansal anlamdaki etkilerini değerlendirir ve belirlenen risklerin yönetimi için kontrol mekanizmalarının tesisine ve uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.

Üst düzey yöneticilerin mesajlarında rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin, saydamlığın ve dürüstlüğün DEYAP’ın ortak değerlerinin bir parçası olduğunu vurgulamaları esastır.

Rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla DEYAP çalışanlarına ve yöneticilerine eğitimler verilir.

5.3. DEYAP Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Ekibi

DEYAP Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Ekibi, DEYAP’ın etik ilkelerinin uygulamalarla bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla objektifliğine ve bağımsızlığına güvenilen; yönlendirme, danışma, tavsiye ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak birikim sağlamak üzere teşkil edilmiş bir ekiptir.

Ekip ; Fabrika Müdürü , Muhasebe Sorumlusu , Müşteri Temsilcisi , Satınalma Sorumlusu ve Kalite Sorumlusu’ndan oluşmaktadır.

Ekip, yolsuzlukla mücadele programı hazırlamak ve programa uyumun ölçülmesinden sorumludur. Etik İlkeleri Kurulu asgari dört ayda bir olmak üzere, başvuru ve bildirimlerin sıklığına bağlı olarak toplanmaktadır. Çalışanlar rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimleri DEYAP Etik İlkeleri kapsamında;

Çalışanlarımız DEYAP içinde; ekip üyeleri ile doğrudan iletişime geçebilir.

Ekip, kendilerine danışılan hususlar ve genel işleyiş hakkında talep edilmesi durumunda Yönetime bilgi verir

5.4. Tedarik Zinciri

DEYAP, anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını ve tedarikçilerini değerlendirmeden önce rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan kişi ve kuruluşlarla çalışmamaktadır. Bu amaçla DEYAP, anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını ve tedarikçilerini müşterilerine en iyi hizmeti sunacak şekilde, DEYAP çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer.

İhalelere hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla fesat karıştırdığı tespit edilen firmalar yasaklı firma listesine alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticileri ve çalışanlarının DEYAP’ın anlaşma yapması söz konusu olabilecek firmalar ile pazarlık sürecinde DEYAP ‘ın olası avantajlarını zayıflatacak kişisel anlaşmalar yapamaz, buna neden olacak faaliyetlere giremez veya finansal işlemler yürütemez.

  1. POLİTİKA İHLALLERİ VE YAPTIRIMLAR

DEYAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere çalışanlarından birinin, pay sahiplerinin, DEYAP’a hizmet veren alt yüklenici/tedarikçi firmaların, DEYAP’a danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketlerin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın DEYAP’ın ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerinin Politika esaslarına aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe bulunması halinde, söz konusu durum ilgililer tarafından Genel Müdür’e iletilir. Genel Müdür kendisine iletilen konuları DEYAP Disiplin Kurulu’na veya DEYAP Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Ekibi’ne incelenmesi ve karara alınması amacıyla iletir.

Çalışan veya şikâyetçi, güvenlik ve benzeri sebeplerle kimliğini gizleyebilir.

Bir rüşvet ya da yolsuzluk olayına katılmayı reddettiği ya da gerçekleşen ya da gelecekte gerçekleşmesi olası bir rüşvet ya da yolsuzluk olayını iyi niyetli bir şekilde rapor ettiği için herhangi bir çalışan kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarılma, tehdit, mobbing vb.) maruz bırakılamaz.

  1. DUYURU VE YÜRÜRLÜK

Politika dokümanı, Türkçe olarak hazırlanmış olup, DEYAP internet sitesinde (www.deyap.com.tr) kamunun erişimine açıktır. Politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve DEYAP’ın internet sitesinde ilan edilir.

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/deyap3-1280x1280.jpg

Fabrika iletişim bilgilerimiz

Telefon
+90 262 502 17 84
Email
info@deyap.com.tr
Fabrika
Çerkeşli OSB Mah. İmes 4.Bulv. No 2 Dilovası / Kocaeli
Bursa Depo
Tahtalı Mah. Bursa Yolu Cad. No:93/1 Nilüfer / Bursa
iso (1)
iso (2)
iso (3)
Kalite Belgesi

ISO 9001

  • DEYAP
  • Cortec Corporation

DEYAP, 2003 yılında ISO 9001 kalite belgesini alarak kalite çalışmalarını belgelemiştir. 2018 yılı itibariyle Kalite Yönetim Sistemini ISO-9001:2015 olarak güncellemiştir.

Cortec Corporation firması dünyanın ilk kalite belgelendirmesi yapılan şirketlerden birisidir. Cortec, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 9001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Test Akreditasyonu belgelerine sahiptir.

https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/sade-site-logo-1.png

HakkımızdaPolitikalarımızDEYAP

DEYAP olarak çeşitli alanlardaki politikalarımız aşağıdaki gibidir.

01Kalite Politikası

Deyap; kalite anlayışını, şirket geleceğinin güvencesi olarak değerlendirmekte ve benimsemektedir. Tüm kaynaklarımız ve faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlamak üzere planlanmakta ve uygulanmaktadır.

02İş sağlığı ve Güvenliği

Deniz Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bütün faaliyetlerimizde güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak olası her türlü kazayı en az indirmeyi hedef olarak kabul ederiz.

03Çevre

Topluma, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluklarının bilincinde bir kuruluş olarak;
-Sorumluluklarımız çerçevesinde iyi bir atık yönetimi uygulamayı, çevreye karşı olan zararlarımızı minimuma indirmeyi,

04Sosyal Uygunluk

Sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimiz, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz konuları içerir

05Etik, Adil Ticaret, Uygunluk Ve Doğruluk Politikamız

DEYAP üst yönetimi Etik, Adil Ticaret, Uygunluk ve Doğruluk Politikası'nın hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ...

06Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamız

DEYAP etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilen işbu Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası’nın amacı...

07İstihdam Politikamız

En değerli sermayemiz, insan kaynağımızdır ve tüm insan kaynağımız bir zincirin halkalarını oluşturur. Bu anlayışla sahip olduğumuz bilginin tabana yayıldığında ancak güce dönüşeceğini düşünmekteyiz.

08Rekabet Politikamız

DEYAP , fikrî mülkiyet haklarının ve pazarlama haklarının meşru bir şekilde korunması da dâhil olmak üzere rekabeti teşvik eden ve koruyan tüm çabaları destekler...
https://deyap.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/cevre3-scaled.jpg
logo-renault
logo-mykal
logo-cortec
logo-bosch
logo-boeing
logo-airbos
logo nasa